Home
Diensten & Producten
Handige Links
Over ons
Nieuws
Contact
Disclaimer
Juridische informatie

Kamer van Koophandel
ComplianceVision is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 17260563. Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van ComplianceVision van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij genoemde KvK en u kunt deze opvragen of hier downloaden.

Bankgegevens
ComplianceVision heeft een rekening bij de Rabobank in Heesch met nummer 1557.38.062. Verzonden facturen worden geacht binnen twee weken na dagtekening betaald te zijn.

Disclaimer
De website van ComplianceVision www.compliancevision.nl ("de website") is uitsluitend bedoeld ter informatie van personen, bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in haar dienstverlening. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een (professioneel) advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en ComplianceVision van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de website, kan zij geen garantie geven dat deze informatie altijd juist en/of volledig is en dat ook zal blijven. ComplianceVision kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Hoewel het streven van ComplianceVision erop is gericht de website continu toegankelijk te laten zijn, kan ComplianceVision geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De website kan bovendien (tijdelijk) door ComplianceVision buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. ComplianceVision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van via de website bezochte websites van derden.

De informatie verzonden door ComplianceVision door middel van een e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ComplianceVision, niet toegestaan. ComplianceVision is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden. Indien u bij vergissing een e-mail van ComplianceVision heeft ontvangen, verzoeken wij u het bericht te wissen en contact op te nemen met de afzender van het bericht of met rafhouben@compliancevision.nl.

Privacy en intellectuele eigendomsrechten
Indien ComplianceVision in het kader van haar dienstverlening persoonlijke gegevens opvraagt, gebruikt zij deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, behandelt zij deze gegevens vertrouwelijk en zal zij deze niet aan derden beschikbaar stellen. Bovendien zal ComplianceVision u nooit ongevraagd informatie of diensten aanbieden. ComplianceVision behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ComplianceVision over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het is toegestaan de algemene voorwaarden van ComplianceVision te downloaden.

Indien u zich toegang verschaft tot (een deel van) de website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.